Witaj: nieznajomyZałóż kontoZaloguj się

POLSKIE STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW WNĘTRZ (PSPW)

Polskie Stowarzyszenie Projektantów Wnętrz jest organizacją zrzeszającą podmioty projektujące wnętrza: zarówno firmy, jak i niezależnych projektantów.
Członkowie Stowarzyszenia figurują w bazie danych dostępnej na stronie pspw.org.pl, oraz mają prawo do posługiwania się znakiem-logo Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest organizacją formalną, ale nie stanowi lobby oraz nie tworzy korporacji firm.
Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna i nie przynosi bezpośrednich korzyści majątkowych.

PSPW ma na celu:

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

- reprezentowanie i promowanie Polski na rynku międzynarodowym (wystawy, targi),
- promowanie polskich wykonawców i technologii,
- umieszczanie produkcji w regionach kraju potrzebujących rozwoju, o ile nie ma do tego przeciwwskazań,
- nawiązywanie do kultury Polski i regionów, unikanie naśladownictwa - praca nad formułą ?polskiej szkoły designu?,
- nacisk na wnętrza bez barier - dostępne dla osób niepełnosprawnych,
- wspólne, międzyfirmowe finansowanie imprez (szkoleń, seminariów z najlepszymi światowymi designerami) na jakie pojedyńczo nie byłoby stać małych biur.

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE (DLA CZŁONKÓW PSPW):

- ułatwienie współpracy inwestorów z projektantami,
- zdefiniowanie kryteriów jakościowych, pozwalających ocenić jakość oferowanych usług projektowych,
- wzajemne wsparcie członków Stowarzyszenia odnośnie transferu klientów, współpracy z zewnętrznymi firmami, kontroli naruszania praw autorskich,
- wzajemna międzyfirmowa współpraca (z zachowaniem pełnej niezależności oraz tajemnic handlowych i informacji wewnątrzfirmowych) na temat nieuczciwych praktyk inwestorskich,
- wypracowanie zasad bezkolizyjnego przeprowadzania inwestycji (czasowo-logistyczno-prawne) - określenie kolejności i zasadności działań oraz kompetencji i odpowiedzialności,
- monitoring sytuacji branżowej na rynku i zapraszanie firm do PSPW, tak by gromadzić najlepszych projektantów wnętrz.

DZIAŁANIA DLA INWESTORÓW

- stworzenie ogólnodostępnej bazy danych o projektantach, z wyszczególnieniem specjalizacji (np.wnętrza służby zdrowia, użyteczność publiczna, mieszkania itp.),
- ukazywanie mechanizmu wyceny w odniesieniu do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 maja 2004, z wyjaśnieniami oraz przykładami,
- uświadomienie inwestora, że członkostwo w PSPW określa poziom jakości świadczonych usług przez zrzeszonych w PSPW,
- zwiększenie świadomości inwestorów na temat projektowania i procesu inwestorskiego (m.in. kosztów wzięcia udziału w konkursie),

 

Korzyści płynące z istnienia PSPW:

KORZYŚCI INWESTORÓW:

- baza danych o sprawdzonych firmach projektowych,
- uniknięcie nieporozumień - otwarte stanowisko biura na kodeks i filozofię pracy,
- informacje ułatwiające i uświadamiające mechanizmy procesu inwestorskiego,

KORZYŚCI CZŁONKÓW PSPW:

- możliwa wymiana - transfer zleceń/klientów,
- promowanie uczciwego procesu inwestorskiego,
- podniesienie prestiżu biura poprzez przynależność do PSPW,
- baza do wspólnego występowania o regulacje prawne, grupowe ubezpieczenia,
- możliwe zbiorowe finansowanie szkoleń (mniejsze koszta),
- możliwe zbiorowe zamówienia narzędzi - lepsze warunki finansowe,
- odseparowanie nierzetelnych, niefachowych firm od profesjonalistów - świadomość inwestora,
- możliwość stworzenia bazy danych o inwestorach: weryfikacja wiarygodności, wymagań, rozliczeń, przebiegu prac, respektowaniu praw autorskich,
- mozliwa wymiana opinii i doświadczeń na ogólnodostepnym forum PSPW.

 

Zasady członkostwa w PSPW:

Do stowarzyszenia można dołączyć:

- wypełniając formularz dostępny na stronie PSPW i przedstawiając swój dorobek zawodowy (jego ocena przez powołaną komisję będzie warunkowała przyjęcie),
- będąc zaproszonym przez PSPW.

Komisja oceniająca przyszłych członków Stowarzyszenia będzie składała się z kilku projektantów należących już do PSPW, każdy z innej pracowni / firmy. Skład komisji będzie cyklicznie weryfikowany.
Ocenie podlegać mogą jedynie projekty zrealizowane (umożliwi to wyodrębnienie rzeczywistej architektury od niedorzecznych projektów czysto efekciarskich), oraz odseparuje projektantów biorących udział w procesie inwestorskim.

 

Nie zamieszczono informacji o:

- proponowanych stawkach wynagrodzeń,
- warunkach stawianych inwestorom odnośnie postępowania w konkursach,tzn:

jasne określenie kryteriów wyłonienia zwycięzcy,
ujawnienie składu osobowego jury
ujawnienie listy zaproszonych do konkursu firm
pokrycie części kosztów uczestnictwa wszystkim zaproszonym w tej samej wysokości
zobowiązanie się do rozstrzygnięcia konkursu
w przypadku niepodjęcia współpracy wypłacenie dodatkowej premii zwycięzcy niezależnie od pokrycia kosztów uczestnictwa
ujawnienie zwycięzcy konkursu innym uczestnikom

- formalizowaniu i regulacjom prawnym dotyczącym stowarzyszenia

Ponieważ:

- sposoby wycen reguluje rozporządzenie Ministerswa Infrastruktury z dnia 5 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,
- na wolnym rynku sprawa wycen jest indywidualną i trudno kontrolowalną rzeczą,
- inwestor może, lecz nie musi, honorować warunków biura / firmy, reguluje je ustawa o zamówieniach publicznych, dlatego pozostawić można dobrej woli inwestora proponowane warunki, co nie oznacza że nie można / nie należy przed przystąpieniem do przetargu / konkursu ich inwestorowi przedłożyć.

Stowarzyszenie ma mieć charakter elitarnego klubu honorującego wewnętrzny kodeks projektantów przynależących; charakter dobrowolny, bez sankcji prawnych, z wyjątkiem wewnętrznego wykluczenia z grona Stowarzyszenia.

Miejscem operacyjnym Stowarzyszenia będzie domena internetowa, zawierająca:

- bazę danych firm należących do PSPW,
- kontakty, namiary każdej z nich,
- profil działań firmy,
- zasady etyki, kodeks projektantów,
- informacje dla projektantów (propozycje warunków wysyłanych indywidualnie do inwestora na temat uczciwego rozgrywania konkursów, zasady legalnych wycen wg oficjalnego cennika, jaki podaje Ministerstwo Infrastruktury, wzory umów itp.),
- informacje dla inwestorów (czego oczekuje od nich firma projektowa, zasady wycen -  uświadamiające poziom wynagrodzeń),
- aktualne informacje z branży (np. o regulacjach prawnych dotyczących branży, konkursach, wynikach, spotkaniach, imprezach, wystawach, targach),
- baza danych o inwestorach - dla zarejestrowanych.

Każdy członek PSPW może posiadać na swojej stronie internetowej znak - logo PSPW, stanowiący odnośnik do strony stowarzyszenia, oraz certyfikat uaktualniany co 12 miesięcy.

Znak PSPW będzie przyznawany okresowo, na okres 12 miesięcy, przez poparcie go odpowiednim certyfikatem.

Zasady przedłużania i cofania certyfikatu:
Na corocznym spotkaniu członków PSPW odbywać się będzie rozpatrywanie wniosków o wykluczenie członków oraz o przyznanie członkostwa.
W przypadku wniosku o wykluczenie, podmiot zostaje niezwłocznie usunięty z bazy danych projektantów.
Możliwe jest wnioskowanie o wykluczenie w każdym momencie, zwołując spotkanie członków PSPW.
W przypadku braku wniosku o wykluczenie, certyfikat zostaje automatycznie przedłużony na okres kolejnych 12 miesięcy.
Nadanie certyfikatu może następować w każdym momencie, wg zasad dołączenia do Stowarzyszenia.

Stan na 23.09.2008.

Strona główna | Kontakt

© Copyright 2008 PSPW.ORG.PL

Portal www.pspw.org.pl nie odpowiada za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz forum dyskusyjnym. Wypowiedzi obrażające osoby trzecie, nieetyczne bądź niezgodne z prawem będą w możliwie najkrótszym czasie usuwane.